Gebruiksvoorwaarden website www.zami-ergo.com

Door deze Website te openen, gebruiken of raadplegen erkent u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrijpt, en verklaart u dat u zich daaraan te zullen houden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze Website niet te gebruiken en dient u de Website direct af te sluiten en niet meer te openen. Wij kunnen zonder kennisgeving deze Gebruiksvoorwaarden en informatie op deze Website te allen tijde naar eigen inzicht wijzigen.

Naast deze Gebruiksvoorwaarden gelden tevens onze Algemene Voorwaarden die u op de Website kunt vinden.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze Website bevat content – waaronder informatie, gegevens, software, foto’s, merken, productnamen, grafische voorstellingen en andere materialen – die door auteursrecht, databankenrecht, merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht of ander (intellectueel) eigendomsrecht is beschermd. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de content van deze Website berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.

De producten getoond op deze Website zijn beschermd op grond van octrooirecht, modellenrecht en/of auteursrecht.

Beperkt gebruiksrecht

Wij verlenen u de niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte toestemming voor het raadplegen en inzien van de webpagina’s op deze site als geïnteresseerde in onze producten, op voorwaarde dat u zich houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden. Behoudens de genoemde beperkte toestemming verlenen wij u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk-, databank- en/of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht.

U mag in principe afbeeldingen van de producten op deze Website en informatie uit deze Website delen op social media of via andere communicatiemiddelen, mits onder vermelding van de bron, het merk en de productnaam.

Niets van de content op deze Website mag worden overgenomen op een andere Website of in enig ander medium door middel van embedding, framing, scraping e.d., behalve voor zover de wet zulk gebruik dwingendrechtelijk toestaat. Het is u niet toegestaan om onze technische beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

U mag content van deze Website met behulp van robots uitsluitend overnemen zoals toegestaan in ons protocol robots.txt. Wij kunnen crawlers of scrapers geheel naar eigen inzicht blokkeren.

Het is u als gebruiker van deze Website niet toegestaan om (delen van) de content van deze Website zonder onze schriftelijke toestemming zelf commercieel openbaar te maken, te verveelvoudigen, te verkopen of anderszins exploiteren in welke vorm dan ook.

Voor zover u conform deze Gebruiksvoorwaarden gebruik mag maken van de content op deze Website, mag u geen wijzigingen aanbrengen in vermeldingen ten aanzien van (de houder van) auteursrechten en merken.

Gevolgen niet-naleving

Niet-naleving van deze Gebruiksvoorwaarden leidt tot onmiddellijke en automatische beëindiging van alle rechten die aan u zijn verleend, waaronder – voor zover mogelijk – het recht van toegang tot deze website.

Inhoud

Hoewel aan de inhoud van deze Website grote zorg is besteed, kan deze Website fouten bevatten en kunnen wij nimmer worden gehouden aan de informatie op deze Website. Daaronder vallen tevens foute vermeldingen van prijzen.

Ook zijn wij nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze Website. Door de kennisneming van de inhoud van deze Website, aanmelding voor nieuwsbrieven of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen overeenkomst of relatie van enigerlei aard tussen ons en u als ontvanger van de informatie, behalve bij bestellingen in de webshop.

Deze Website kan links naar andere websites of informatie bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites of informatiebronnen en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, informatiebronnen of verdere links op andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan ons geschiedt geheel voor risico van de verzender.

Ongeldigheid

Indien een of meer van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter in enig opzicht worden aangemerkt als ongeldig of niet afdwingbaar, laat dat de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Links naar deze site

Wij verlenen toestemming voor links naar deze Website indien de desbetreffende links en de pagina’s die door de links worden geactiveerd (a) geen frames creëren rond enige pagina of content op deze Website, of met behulp van andere technieken wijzigingen aanbrengen in de visuele presentatie of het uiterlijk van enig deel van de inhoud van deze site; (b) geen onjuiste voorstelling van zaken geven omtrent uw relatie met ons; (c) niet de indruk wekken dat wij u, uw Website of uw product(en) of dienst(en) aanbevelen of onderschrijven; en (d) geen onjuiste of misleidende indruk over ons wekken en geen schade berokkenen aan onze goede naam of merken.

Wij kunnen deze toestemming om naar deze Website te linken geheel naar eigen inzicht te allen tijde intrekken. U stemt ermee in om in dat geval onverwijld alle links naar deze Website te verwijderen en in dat verband ook het gebruik van onze handelsnamen en merken te staken.